Хамтрагч байгууллагууд

Эрүүл мэндийн эдийн засаг, санхүүжилт

 • RAPID ASSESSMENT OF THE EFFECT OF THE ECONOMIC CRISIS ON HEALTH SPENDING IN MONGOLIA

   

  This rapid assessment examines the effect of Mongolia’s economic crisis (which lasted from mid-2008 to first quarter 2010) on government health budgets and
  health expenditure, household out-of-pocket spending and donor health commitments. This study was part of a larger assessment conducted in four countries on the effects of the economic crisis on health spending.

   

 • This Health System Review provides an overview of the health system in Mongolia, a country undergoing rapid economic growth and political changes. These changes can be seen in the rapidly changing picture of the health system as well.

 • “Макро эдийн засаг ба эрүүл мэнд” номын орчуулга, ДЭМБ

Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн хөгжил

 • “Монгол Улсын Жижиг дунд үйлдвэрийн хөгжил, санхүүжилтийн судалгаа, 2013, ЖАЙКА

 • Монгол Улсын Сангийн яам, Японы ЯОУХБ-с хамтран хэрэгжүүлж буй “Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих, байгал орчиныг хамгаалах 2 үе шаттай зээл”-н төслийг японы KRI international  зөвлөх компанитай хамтран зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд хэрэгжүүлж байна.

Макро эдийн засаг

 • Монгол улсын “Нөөц ашиглалтыг хүснэгт,салбар хоорондын тэнцэл” –н судалгаа, ҮСХ

 • “Үнийг нь зохицуулах шаардлагатай гол нэрийн бараа, бүтээгдэхүүний зах зээл, хэрэглээний төлөв байдал, чиг хандлага, хангамж нийдүүлэлт, үнэ бүрдэлт” сэдэвт бодлогын судалгаа, ЭЗХЯ

 • “Монгол Улсын санхүүгийн систем дэх урт хугацаатай санхүүжилтийн байдлын судалгаа, ЖАЙКА

 • Монгол Улсын эдийн засгийн гадаад, дотоод орчин, хөгжлийн явц байдалд хийсэн судалгаа, дүгнэлт, цаашид баримтлах бодлогын асуудлууд, УИХ

 • “Монгол улсын 2010 оны Салбар хоорондын тэнцлийн судалгаа”, ҮСХ