Хамтрагч байгууллагууд

Эрүүл мэндийн эдийн засаг, санхүүжилт

 • Development of health sector financing methodology, MOF

 • Strategic purchasing for health sector, WHO

 • Analysis on financial risk protection in Mongolia, WHO

 • Analysis on financial risk protection and benefit incidence in Mongolia, WHO

 • Mongolia's "HIT" (Health in Transition) report

 • Хүн амын шилжилт хөдөлгөөнийг бүртгэх програм хангамжийг бүрдүүлэх төсөл, АХБанк

 • Catastophic health expenditure analysis by adopting and using the WHO methodology on distribution of health payments and catastrophic health expenditure in Mongolia, WHO

 • "A Health financing review of Mongolia with focus on social health insurance" base on OASIS method, WHO

 • Эмзэг бүлгийн өрхийн эрүүл мэндийн зардлын судалгаа, АХБанк

 • "Номхон далайн баруун эргийн болон Зүүн өмнөд Азийн орнуудад зориулагдсан эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний санхүүжилтийн стратеги"-ийн орчуулга

 • Istitutionalization of national health accounts (NHA) in Mongolia, Дэлхийн банк

 • Монгол Улсын Эрүүл мэндийн санхүүжилтийн тогтолцоо, нөөцийн хуваарилалт , Нээлттэй Нийгэм Форум

 • Эмнэлэгийн тусламж үйлчилгээний өртөг тооцох гарын авлага

 • SHA-based health accounts in Asia/Pasific Region, OECD and RCHSP SHA

 • Эрүүл мэндийн технологийн судалгаа , ЭМЯ

 • Эрүүл мэндийн даатгалын гарын авалага, ЭМЯ

 • Эрүүл мэндийн санхүүжилттэй холбоотой хууль, эрх зүйн гарын авлага, эмхтгэл, ЭМЯ

 • "Макро эдийн засаг ба эрүүл мэнд" номын орчуулга

 • Эрүүл мэндийн эдийн засгийн  үндсэн ойлголтууд, АХБанк

 • Эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжүүлсэн төслүүдийн үр нөлөөллийн үнэлгээ, СЯ, НҮБХХ

Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн хөгжил

 • “Монгол Улсын Жижиг дунд үйлдвэрийн хөгжил, санхүүжилтийн судалгаа, 2013, ЖАЙКА

 • Монгол Улсын Сангийн яам, Японы ЯОУХБ-с хамтран хэрэгжүүлж буй “Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих, байгал орчиныг хамгаалах 2 үе шаттай зээл”-н төслийг японы KRI international  зөвлөх компанитай хамтран зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд хэрэгжүүлж байна.

Макро эдийн засаг

 • Бодлогын судалгааны цуврал сэдэв №3: Засгийн газрын бүтцэд бодлогын судалгааны төв байгуулах ач холбогдол, хэрэгцээ шаардлага, үр нөлөө

 • Assessment of bank lending to SME, REACH project

 • Өрхийн амьжиргааны түвшинг аймаг сумын түвшинд тооцох арга зүйн төсөлд хийсэн үнэлгээ, зөвлөмж

 • Статистик үзүүлэлтийн хамаарал, нөлөөллийг тооцох арга зүйн гарын авлага (Сумын түвшинд эдийн засгийн өсөлт болон өрхийн амьжиргаа, ядуурал, хөдөлмөр эрхлэлт, тэгш бус байдлын үзүүлэлтүүдийн хоорондын хамаарлыг хэмжих нь)

 • Сумдын түвшинд тэгш бус байдлыг тодорхойлох арга зүйн зөвлөмж

 • Бүс нутгийн ДНБ-ийг тооцох арга зүйд өгөх зөвлөмж

 • Монгол улсын тогтвортой хөгжил ба салбар хоорондын тэнцлийн шинжилгээ

 • Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндсэн үзүүлэлтийг аймаг, сумын түвшинд тооцох арга зүйн төсөлд хийсэн үнэлгээ, зөвлөмж

 • Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийн шилжилт

 • Монгол Улсын 2014 оны салбар хоорондын тэнцлийн үр дүнд үндэслэсэн шинжилгээ

 • Монгол улсын “Нөөц ашиглалтыг хүснэгт,салбар хоорондын тэнцэл” –н судалгаа, ҮСХ

 • “Үнийг нь зохицуулах шаардлагатай гол нэрийн бараа, бүтээгдэхүүний зах зээл, хэрэглээний төлөв байдал, чиг хандлага, хангамж нийдүүлэлт, үнэ бүрдэлт” сэдэвт бодлогын судалгаа, ЭЗХЯ

 • “Монгол улсын 2010 оны Салбар хоорондын тэнцлийн судалгаа”, ҮСХ

 • Монгол Улсын эдийн засгийн гадаад, дотоод орчин, хөгжлийн явц байдалд хийсэн судалгаа, дүгнэлт, цаашид баримтлах бодлогын асуудлууд, УИХ

 • “Монгол Улсын санхүүгийн систем дэх урт хугацаатай санхүүжилтийн байдлын судалгаа, ЖАЙКА

 • Үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын төсөл боловсруулах уралдаан

 • Монгол Улсын Эдийн засгийн хөгжлийн загварын асуудлууд