Хамтрагч байгууллагууд

Макро эдийн засаг

Эрүүл мэндийн эдийн засаг, санхүү

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжил

Төсөл, хөтөлбөрийн судалгаа

  • Бодлогын судалгаа
  • Макро загварчлал, прогноз
  • Эдийн засгийн, санхүүгийн шинжилгээ
  • Статик судалгаа
  • Бизнесийн төсөл, төлөвлөгөө
  • Эдийн засаг, санхүүгийн сэтгүүл
  • Бусад үйлчилгээ

Хамтын ажиллагаа

Олон улсын байгууллагууд

Төрийн байгууллагууд

Судалгааны байгууллагууд