Монгол улсын Эрүүл мэндийн яам Азийн хөгжлийн банк "Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил-2" төсөл "Макро эдийн засаг ба эрүүл мэнд" Төрийн бус байгууллага