Монгол Улсын 2010 оны салбар хоорондын тэнцлийн үр дүнд үндэслэсэн шинжилгээ