ӨРХИЙН АМЬЖИРГААНЫ ТҮВШИНГ АЙМАГ, СУМЫН ТҮВШИНД ТООЦОХ АРГА ЗҮЙН ТӨСӨЛД ХИЙСЭН ҮНЭЛГЭЭ, ЗӨВЛӨМЖ