Статистик үзүүлэлтийн хамаарал, нөлөөллийг тооцох арга зүйн гарын авлага (Сумын түвшинд эдийн засгийн өсөлт болон өрхийн амьжиргаа, ядуурал, хөдөлмөр эрхлэлт, тэгш бус байдлын үзүүлэлтүүдийн хоорондын хамаарлыг хэмжих нь)