СУМЫН ТҮВШИНД ТЭГШ БУС БАЙДЛЫГ ТОДОРХОЙЛОХ АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨМЖ