ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ АЙМАГ, СУМЫН ТҮВШИНД ТООЦОХ АРГА ЗҮЙН ТӨСӨЛД ХИЙСЭН ҮНЭЛГЭЭ, ЗӨВЛӨМЖ