Монгол улсын тогтвортой хөгжил ба салбар хоорондын тэнцлийн шинжилгээ