Монгол Улсын 2014 оны салбар хоорондын тэнцлийн үр дүнд үндэслэсэн шинжилгээ