БОДЛОГЫН СУДАЛГААНЫ ЦУВРАЛ СЭДЭВ №3: ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БҮТЦЭД БОДЛОГЫН СУДАЛГААНЫ ТӨВ БАЙГУУЛАХ АЧ ХОЛБОГДОЛ, ХЭРЭГЦЭЭ, ШААРДЛАГА, ҮР НӨЛӨӨ